Odziedziczył niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami AD 5

Łącznie zidentyfikowaliśmy siedem różnych rzadkich mutacji w DOCK2 u pięciu pacjentów o różnym pochodzeniu etnicznym; cztery z tych mutacji doprowadziły do przedwczesnego zakończenia, a trzy przewidywano szkodliwe mutacje missense wpływające na konserwowane pozostałości DOCK2 (Figura 1C i Tabela S2 i Fig. Wpływ mutacji DOCK2 na ekspresję białek oraz sygnalizację komórek T i komórek B.
Analiza immunoblotów nie wykazała ekspresji białka DOCK2 w liniach komórek T uzyskanych od Pacjenta i ilości śladowych w Pacjent 2; wyraźnie obniżone poziomy białka wykryto w transformowanych wirusem Epsteina-Barr komórkach B uzyskanych od Pacjenta 3 (Figura 1D i Fig. S4A w Dodatku Aneks). Nie było dostępnych próbek biologicznych od pacjentów 4 i 5; jednakże nadekspresja znakowanego streptawidyną DEGA2 znakowanego hemaglutyniną z mutacją p.F744Cfs * 27 (obecna w Patencie 4) wykazała ekspresję skróconego białka DOCK2 (Fig. S4B w Dodatku Uzupełniającym), która nie zawiera domeny 2 regionu homologii DOCK, która jest krytyczne dla funkcji czynnika wymiany nukleotydów guaninowych DOCK2.
Ryc. 2. Ryc. 2. Uszkodzona aktywacja RAC1, chemotaksja limfocytów i polimeryzacja aktyny u pacjentów z niedoborem DOCK2.Panel A wykazuje zaburzoną aktywację RAC1 w liniach komórek T od Pacjentów i 2 oraz matki Pacjenta 2 (w porównaniu ze zdrowiem u zdrowych). dawcy [kontrola]) po stymulacji receptora komórek T przy użyciu przeciwciał monoklonalnych anty-CD3. W celu obliczenia wartości P użyto jednoczynnikowej analizy wariancji z poprawką Bonferroniego. T bary reprezentują wartości odchylenia standardowego w trzech niezależnych eksperymentach. P <0,001 dla wszystkich porównań. Panel B pokazuje zmniejszoną migrację limfocytów T i komórek B w odpowiedzi na ligand CCL21 lub chemokinę (motyw CXC) 12 (CXCL12) u Pacjentów i 2 w porównaniu ze zdrową kontrolą. NS oznacza nie stymulowane. Panele C i D wykazują zmniejszone poziomy spolimeryzowanej aktyny nitkowatej (F-aktyny) u Pacjentów i 2, co objawia się barwieniem phalloidyną w komórkach T (panel C) i komórkach B (panel D). MFI oznacza średnią intensywność fluorescencji.
Wcześniejsze badania z udziałem myszy wykazały, że Dock2 jest niezbędny do aktywacji Rac1 poniżej receptora limfocytu T. 9 W naszym badaniu, po aktywacji ludzkich linii poliklonalnych komórek T monoklonalnym przeciwciałem anty-CD3, wiązany przez guaninę, związany z trifosforanem RAC1 było wyraźnie wykrywane w komórkach T ze zdrowej kontroli i od matki Pacjenta 2, ale nie od Pacjentów i 2 (Figura 2A i Fig.
Migracja komórek za pośrednictwem chemokin jest niezwykle ważna podczas rozwoju limfocytów, nadzoru immunologicznego węzłów chłonnych i rekrutacji komórek odpornościowych do miejsc zapalenia. Poprzednie dane eksperymentalne wskazywały na rolę DOCK2 w polimeryzacji aktyny i reakcjach chemotaktycznych limfocytów T i limfocytów B po stymulacji chemokiną.9,10 Rzeczywiście, reakcja chemotaktyczna komórek T i komórek B uzyskana od Pacjentów i 2 była głęboko upośledzona (Figura 2B). ). Ponadto, indukowana chemokiną (CXC motif) ligand 12 (CXCL12) wywołana przez polimeryzację aktyny w komórkach T i komórkach B od Pacjentów i 2 była upośledzona i opóźniona (Figura 2C i 2D)
[hasła pokrewne: rozrzutnik obornika olx, samojed olx, punkty refleksyjne na stopach ]

Powiązane tematy z artykułem: punkty refleksyjne na stopach rozrzutnik obornika olx samojed olx