Mikroprzerzuty lub izolowane komórki nowotworowe a wyniki raka piersi ad 6

Terapia adjuwantowa wśród pacjentów pozytywnych względem węzłów Ryc. 2. Ryc. 2. Przeżycie wolne od choroby wśród pacjentów z wczesnym rakiem piersi i izolowanymi komórkami nowotworowymi lub mikroprzerzutami, którzy otrzymali systemową terapię wspomagającą i tych, którzy nie stosowali. Panel A pokazuje przeżycie wolne od choroby u wszystkich pacjentów z izolowanymi komórkami nowotworowymi lub mikroprzerzutami, Panel B pokazuje przeżycie wolne od choroby u pacjentów z izolowanymi komórkami nowotworowymi, a panel C pokazuje przeżycie wolne od choroby u pacjentów z mikroprzerzutami.
Nieskorygowane 5-letnie przeżycie wolne od choroby u kobiet z izolowanymi komórkami nowotworowymi lub mikroprzerzutami, które nie otrzymywały terapii adiuwantowej było istotnie zmniejszone w porównaniu z odsetkiem w kohorcie z dodatnim węzłem, adiuwantem (76,5% vs. 86,2% , P <0,001) (Figura 2A). Pacjenci z wyizolowanymi komórkami nowotworowymi, którzy nie otrzymywali terapii adiuwantowej, mieli znacząco obniżoną 5-letnią szybkość przeżycia wolnego od choroby w porównaniu z kobietami, które otrzymywały leczenie adiuwantowe (77,2% w porównaniu z 83,0%, P = 0,04) (Figura 2B). Wśród kobiet z mikroprzerzutami pięcioletnia stopa przeżycia wolnego od choroby była istotnie zmniejszona w kohorcie bez adiuwantowej terapii w porównaniu z kohortą adiuwantowo-terapeutyczną (75,9% w porównaniu z 87,9%, P <0,001) (Figura 2C) . W kohorcie z dodatnim węzłem, adiuwantem-terapią, pięcioletnia stopa przeżycia wolnego od choroby nie różniła się istotnie pomiędzy pacjentami z izolowanymi komórkami nowotworowymi a tymi z mikroprzerzutami (odpowiednio 83,0% i 87,9%, P = 0,09).
Tabela 3. Tabela 3. Cox Proportional-Hazards Model wpływu zmiennych na zdarzenia w zależności od tego, czy otrzymano terapię adiuwantową. Po dostosowaniu do wieku w momencie rozpoznania, wielkości guza, stopnia złośliwości nowotworu i leczenia pachowego lub braku leczenia pachowego, pozostało zmniejszone ryzyko wystąpienia zdarzeń w kohorcie z dodatnim węzłem, adiuwantem-terapią w porównaniu z grupą z dodatnim węzłem, bez adiuwanta- kohorty terapeutycznej (współczynnik ryzyka, 0,57; 95% CI, 0,45 do 0,73) (Tabela 3). Stosunki ryzyka były podobne u pacjentów z izolowanymi komórkami nowotworowymi (0,66, 95% CI, 0,46 do 0,95) oraz z mikroprzerzutami (0,50; 95% CI, 0,35 do 0,72) (Tabela 3). Również wiek w chwili rozpoznania, wielkość guza, stopień nowotworu i leczenie pachowe lub brak leczenia pachowego były związane z ryzykiem zdarzeń (Tabela 3).
W kohorcie z dodatnim węzłem-adiuwantem podgrupa pacjentów, którzy otrzymali tylko chemioterapię była mała (60 pacjentów), co ograniczyło analizę statystyczną w zależności od leczenia, chociaż pacjenci, którzy otrzymali skojarzoną chemioterapię i leczenie endokrynologiczne, wydawali się mieć największą korzyść, w porównaniu z pacjentami w kohorcie z dodatnim węzłem, bez adiuwantu (skorygowany współczynnik ryzyka, 0,34; 95% CI, 0,21 do 0,55). Wyniki według rodzaju uzupełniającej terapii systemowej przedstawiono w Tabeli 4 i Tabeli 5 w Dodatku Uzupełniającym.
Dyskusja
W tym badaniu ustaliliśmy, czy istnieje związek pomiędzy przeżyciem wolnym od choroby a obecnością izolowanych komórek nowotworowych lub mikroprzerzutów jako ostatecznego statusu węzłowego u kobiet z korzystnymi cechami pierwotnego guza, którzy przeszli biopsję węzła wartownika. Wszystkie węzły wartownicze i dodatnie węzły bez naskórka zostały poddane przeglądowi centralnemu i przeprowadzono oddzielne analizy wyników pacjentów, którzy otrzymywali lub nie otrzymywali ogólnoustrojowej terapii adiuwantowej.
[podobne: waveboard allegro, proktolog radom, jak otworzyć trzecie oko ]

Powiązane tematy z artykułem: jak otworzyć trzecie oko proktolog radom waveboard allegro