APOL1 Warianty ryzyka, wyscig i progresja przewleklej choroby nerek AD 4

GFR oszacowano za pomocą równania opracowanego za pomocą GFR jalamatu w podgrupie uczestników badania 1438 CRIC. [29] Całkowitą wartość białkomoczu zmierzono z 24-godzinnych zbiórek moczu. Uważano, że pacjenci cierpią na cukrzycę, jeśli mieli poziom glukozy na czczo wynoszący 126 mg na decylitr (7,0 mmol na litr) lub wyższy albo na nie nadający się poziom glukozy wynoszący 200 mg na decylitr (11,1 mmol na litr) lub wyższy lub jeśli stosowali insulinę lub doustny środek hipoglikemiczny. Genotypowanie
Markery oznaczające przodków były genotypowane u wszystkich pacjentów, a SNPs APL1 G1 i G2 oraz MYH9 znakowanie haplotypów 18, 30, 31 były genotypowane tylko u czarnych pacjentów. Szczegółowe informacje na temat genotypowania znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Wyniki
Pierwszorzędowymi wynikami były: tempo spadku czynności nerek (spadek eGFR w czasie) oraz złożoność schyłkowej niewydolności nerek lub spadek eGFR o co najmniej 50% w stosunku do wartości wyjściowej. Przyjęliśmy czas do zmniejszenia o 50% wartości eGFR, zakładając liniowy spadek czynności nerek pomiędzy osobistymi wizytami kontrolnymi osobiście a wystąpieniem schyłkowej niewydolności nerek.
Analiza statystyczna
Pierwotne zmienne narażenia pochodziły z afrykańskiego lub europejskiego pochodzenia rasowego (czarny lub biały) i statusu ryzyka APOL1 wśród czarnych pacjentów. Wykorzystaliśmy modele mieszane i modele proporcjonalnego hazardu Cox, aby dostosować do współzmiennych i oszacować powiązania między zmiennymi ekspozycji a wynikami. Przeprowadziliśmy cztery oddzielne analizy: porównanie wszystkich białych pacjentów i wszystkich czarnych pacjentów, porównanie wszystkich białych pacjentów i wszystkich czarnych pacjentów z wariantami wysokiego ryzyka APOL1, porównanie wszystkich białych pacjentów i czarnych pacjentów z wariantami niskiego ryzyka APOL1, oraz porównanie p acjentów rasy czarnej z wariantami wysokiego ryzyka APOL1 i pacjentów rasy czarnej z wariantami niskiego ryzyka APOL1. W analizie czasu do wystąpienia dane były cenzurowane w momencie śmierci, wycofania z badania lub ostatniej wizyty studyjnej lub na dzień 31 marca 2011 r. (Cenzura administracyjna).
Dla każdego wyniku skonstruowaliśmy zbiór modeli hierarchicznych zachowujących wszystkie współzmienne z każdego poprzedniego modelu. Model jest modelem podstawowym z dostosowaniem do wieku, płci, miejsca klinicznego i wyjściowego eGFR. Model 2 dodał zmienne społeczno-ekonomiczne (poziom wykształcenia, leczenie przez nefrologa i użycie inhibitora ACE lub blokera receptora angiotensyny [jako wskaźnika dostępu do leczenia]). Model 3 dodał kliniczne czynniki ryzyka (skurczowe ciśnienie krwi, wskaźnik masy ciała, poziom glikowanej hemoglobiny i palenie tytoniu). Model 4 dodał całkowite 24-godzinne wydalanie białka z moczem. Model 3 został wybrany jako model podstawowy, ponieważ białkomocz może pośredniczyć w związku między APOL1 a progresją przewlekłej choroby nerek [przypisy: implanty zębów poznań, miejsce w kolejce do sanatorium, 3doodler allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: 3doodler allegro implanty zębów poznań miejsce w kolejce do sanatorium