APOL1 Warianty ryzyka, wyscig i progresja przewleklej choroby nerek AD 3

W fazie próbnej 836 pacjentów wyraziło świadomą zgodę na pobranie DNA; 693 miał odpowiednie dane genotypowe i został włączony do tego badania (Tabela S1 w Uzupełniającym dodatku). Genotypowanie
Siedem polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) w APOL1 i MYH9 (rs73885319, rs60910145, rs71785313, rs4821480, rs2032487, rs4821481 i rs3752462) oraz 140 markerów informujących o pochodzeniu zostało przetestowanych (patrz Dodatek dodatkowy).
Wyniki
Pierwszorzędowym rezultatem był złożony wynik nerkowy, który został zdefiniowany jako podwojenie poziomu kreatyniny w surowicy (w przybliżeniu równoważne zmniejszeniu o 50% w przypadku wskaźnika przesączania kłębuszkowego [GFR]) w porównaniu do wartości wyjściowej lub w przypadku schyłkowej niewydolności nerek. Poziom kreatyniny w surowicy mierzono dwukrotnie na początku badania, a następnie co 6 miesięcy. W analizach interakcji między wariantami APOL1 i interwencjami próbnym i, złożonym wynikiem było zmniejszenie o 50% GFR (mierzonego klirensem i / lub incydentem schyłkowej niewydolności nerek).
Analiza statystyczna
Główną zmienną dotyczącą ekspozycji był status ryzyka APOL1. Allel ryzyka G1 został określony przez obecność rs73885319 (S342G) i rs60910145 (I384M), które są niemal idealnie skorelowane, oraz allel ryzyka G2 w obecności rs71785313. Ryzyko APOL1 zdefiniowano zgodnie z liczbą kopii alleli ryzyka (0, lub 2 kopie). Oceniliśmy związek między APOL1 a wynikami przy użyciu modeli proporcjonalnego hazardu Cox, skorygowanych o wiek, płeć, procent pochodzenia europejskiego i wyjściowy GFR. Prezentujemy zarówno kodominujący model genetyczny, jak i recesywny model genetyczny dla APOL1. Po sprawdzeniu, że ryzyko u pacjentów z kopią wariantów ryzyka było podobne do ryzyka w grupie referencyjnej z 0 kopiami (wynik zgodny z tym z poprzednich badań17,19), wykorzystaliśmy recesywny model genetyczny i porównal iśmy pacjentów z 2 kopie wariantów ryzyka (zwane grupą wysokiego ryzyka APOL1) ze wszystkimi innymi pacjentami (grupa niskiego ryzyka APOL1). Ocena interakcji między czynnikami genetycznymi a próbnymi interwencjami była ograniczona do fazy próbnej.
Badanie CRIC
Badana populacja
Od czerwca 2003 r. Do sierpnia 2008 r. Do badania CRIC włączono łącznie 3288 czarnych pacjentów i białych pacjentów o szacunkowym GFR (eGFR) wynoszącym od 20 do 70 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała. Pacjenci byli rekrutowani z praktyk podstawowej opieki zdrowotnej i nefrologii (patrz Dodatek Aneks dotyczący kryteriów włączenia i wyłączenia). Analizy były ograniczone do 2955 czarnych pacjentów i białych pacjentów z odpowiednimi próbkami DNA i genotypowaniem.
Projektowanie i gromadzenie danych
Charakterystykę demograficzną, historię wywiadu, antropometrię i stosowanie leków ustalono na początku badania.25. Stężenie kreatyniny w suro wicy mierzono w punkcie wyjściowym i corocznie [więcej w: miejsce w kolejce do sanatorium, punkty refleksyjne na stopach, tablica olx oddam za darmo ]

Powiązane tematy z artykułem: miejsce w kolejce do sanatorium punkty refleksyjne na stopach tablica olx oddam za darmo